חוק ביטוח רכב

מובא להלן חוק ביטוח רכב אשר נחתם בשנת 2004 על ידי שר האוצר.הציטטה המובאת להלן מתוך אתר משרד האוצר ומובאת כלשונה כמות שהיא כתובה.

אתר רכב טוב אינו אחראי לתקינות החוק,עידכונו, נכונותו או שינויים שחלו בו.

תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס”ד-2004

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11א ו-51 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש”ל-19701 (להלן – הפקודה), בהסכמת שר המשפטים, בהתייעצות עם שר התחבורה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה –
הגדרות
“אבנר” – כהגדרתו בחוק תנאי תחרות;
“אמצעי שליטה” – אחד מאלה:
זכות הצבעה באסיפה הכללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (1)
הזכות למנות דירקטורים של תאגיד או את המנהל הכללי שלו; (2)
“ביטוח רכב מנועי” – ביטוח רכב מנועי לפי הוראות הפקודה;
“ביטוח שיורי” – ביטוח משתמש ברכב מנועי שלא השיג כיסוי ביטוחי באופן ישיר אצל מבטח;
“דמי ביטוח ברוטו” – סך כל דמי הביטוח שגבה מבטח ממבוטחיו בעד ביטוח רכב מנועי, לרבות סכומים המועברים לקרנית, הכל כפי שדווח למאגר המידע;
“הונאת ביטוח” – כל אחד מאלה:
מסירת עובדות או הצהרות כוזבות או מטעות, לרבות מסירת נתונים או מסמכים כוזבים או מטעים, בנוגע לפרטי המבוטח, לסיכוני הביטוח שלו או לתאונת דרכים, במהלך החיתום או בעת הוצאת פוליסה, לשם השפעה על החיתום או על הוצאת פוליסה או לשם קבלת פיצויים; (1)
מרמה או הונאה או נסיון למרמה או להונאה, הנוגעים לחיתום, לפוליסה או לקבלת פיצויים; (2)
ביצוע פעולה שלא כדין לשם השפעה על החיתום או על הוצאת פוליסה, או לשם קבלת פיצויים; (3)
העלמת מידע מהותי הנוגע לבירור חבותו של המבטח או לזכאותו של הנפגע. (4)
“הממונה” – הממונה על מניעת הונאות ביטוח שמונה לפי תקנה 7;
“הרשות המוסמכת” – המפקח על הביטוח שמונה לפי סעיף 2 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ”א-19812;
“חוק הגנת הפרטיות” – חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-19813;
“חוק הפיצויים” – חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה-19754;
“חוק תנאי תחרות” – חוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר), התשנ”ז – 19975;
“חיתום” – הליך הערכה שמבצע המבטח או גורם מוסמך מטעמו של סיכוני הביטוח של המבוטח המבקש לרכוש ביטוח בהתאם לתכנית סיווג הסיכונים;
“מאגר המידע הסטטיסטי” – מאגר המידע להערכת עלות הסיכונים בענף ביטוח רכב מנועי כאמור בסעיף 11א לפקודה;
“מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח” – מאגר המידע המשמש לאיתור מקרי הונאה או מרמה בתחום ביטוח רכב מנועי כאמור בסעיף 11א לפקודה;
“מאגרי המידע” – מאגר המידע הסטטיסטי ומאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח;
“מבוטח” – לרבות נפגע;
“מבטח” – כמשמעותו בפקודה, לרבות מנהל ההסדר וקרנית וכן כל גוף אחר שקבעה הרשות לצורך תקנות אלה ובכפוף לתנאים שקבעה;
“מנהל ההסדר” – הגוף שנקבע לנהל את הסדר הביטוח למשתמש ברכב מנועי שלא השיג כיסוי ביטוחי באופן ישיר אצל מבטח לפי סעיף 7 לפקודה;
“מפעיל” – תאגיד שהסמיכה הרשות המוסמכת להקים ולהפעיל מאגר מידע ולספק את השירותים הנדרשים ממאגר זה;
“נפגע” – כהגדרתו בחוק הפיצויים, אשר הגיש תביעה למבטח לפיצויים;
“סיכוני ביטוח” – משתנים המשפיעים על הסיכון הביטוחי;
“עלות סיכון טהור” – חלק מתעריף ביטוח שאינו כולל רווח והוצאות, למעט הוצאות ליישוב תביעות כפי שיוגדרו בתכנית הסטטיסטית, המתבסס על נסיון התביעות בעבר של הענף כולו לרבות נסיון התביעות בביטוח השיורי, בתוספת אומדן של תשלומים עתידיים בשל אותן תביעות ובהתחשב במגמות המשפיעות על שכיחות התביעות ועלותן;
“פוליסה” – כמשמעותה בסעיף 3 לפקודה;
“פיצויים” – סכומים המשולמים לפי פוליסה, או לפי חבות של קרנית לפי חוק הפיצויים;
“קרנית” – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים שהוקמה בסעיף 10 לחוק הפיצויים;
“רבעון” – תקופה של שלושה חודשים המתחילה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה;
“תאונת דרכים” – כהגדרתה בחוק הפיצויים;
“תביעה” – תביעה לפיצויים בשל תאונת דרכים או דרישה למבטח לתשלום פיצויים בשל תאונת דרכים;
“תכנית סטטיסטית” – תכנית שאישרה הרשות המוסמכת והמגדירה את האופן שבו על מבטח לקדד ולהעביר את המידע על הפרמיות והתביעות לכל אחד ממאגרי המידע, הכוללת, בין היתר, את פרטי המידע, אופן הגשתם, דרישות האיכות לגביהם ולוחות הזמנים לדיווח של כל מבטח;
“תכנית סיווג סיכונים” – תכנית שאישרה הרשות המוסמכת הכוללת סיווג של סיכוני הביטוח לקטגוריות הומוגניות; כל הגדרת סיכון תתייחס לסוג סיכון אחד בלבד.
מאגרי המידע יוקמו וינוהלו בידי מפעיל אשר יגיש לרשות המוסמכת, להנחת דעתה, אישורים והתחייבויות, בין היתר, בענינים אלה: 2. הקמת מאגרי מידע
התאגיד רשום כדין בישראל והמאגר יוקם וינוהל בישראל; (1)
התאגיד, בעלי אמצעי שליטה ונושאי משרה בו אינם מצויים במצב של ניגוד ענינים עם תפקידם בהקמה וניהול מאגר המידע; (2)
התאגיד פועל כמפעיל מאגר המידע בלבד, ואיננו עוסק, במישרין או בעקיפין, בעצמו או באמצעות אחר, בכל עיסוק אחר; (3)
המידע שבכל מאגר מידע ישמש אך ורק למטרות לשמן הוקם אותו מאגר; (4)
רישום מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות ייעשה על ידי המפעיל כנאמן עבור הרשות המוסמכת לפי מטרות הפקודה; (5)
בעלי אמצעי שליטה בתאגיד, המנהל הכללי של התאגיד והדירקטורים המכהנים בו לא הורשעו בעבירה אשר לדעת הרשות, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, הם אינם ראויים לשמש או לכהן בתפקידים אלה; לענין זה, “הורשעו בעבירה” – לרבות הרשעה בעבירה דומה במדינה אחרת. (6)
המבקש שתוצא לו פוליסה ימסור למבטח, בהתאם לתכנית הסטטיסטית, ולפי דרישתו של המבטח, פרטי מידע כמפורט להלן: (א) 3. פרטי מידע שימסור המבוטח
לגבי הרכב המבוטח – (1)
לרבות סוג הרכב, מספר הרישוי, היצרן, נפח המנוע, שנת הייצור, מספר הנוסעים ואבזרי הבטיחות; (א)
המשקל, מספר השילדה וקוד הדגם ככל שהם ידועים לו. (ב)
לגבי השימוש ברכב המבוטח – לרבות סוג השימוש ואבזרים המחוברים לרכב, הקשורים לשימוש שנעשה בו, ובכלל זה שימוש להסעה, הובלה בשכר, הובלת חומרים מסוכנים, ליסינג, רכב חברה, רכב המוחזק על-ידי סוחר רכב, רכב פרטי, רכב במבחן ורכב ללימוד נהיגה; (2)
פרטים הנוגעים לנוהגים ברכב המבוטח בדרך קבע – שם פרטי, שם משפחה, שם האב, שם הסב, תעודת זהות או מספר דרכון, מין, גיל, כתובת, ותק נהיגה, שלילות רישיון נהיגה, תנאים ברישיון של משתמשי הרכב, מספר תביעות ביטוח חובה בעבר, ופרטים בענין תביעות אלה ככל שהם ידועים לו, וכן פרטים נוספים שאינם מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות; (3)
המגיש תביעה ימסור למבטח בהתאם לתכנית הסטטיסטית ולפי דרישת המבטח, פרטי מידע, ככל שהם ידועים לו, לגבי תאונת הדרכים או תביעות פיצויים קודמות שלו, כמפורט להלן:
פרטים מזהים לגבי הנוהג ברכב, נוסעים אחרים ברכב ונפגעים נוספים; פרטים בדבר כלי הרכב, פרטי חברת הביטוח, תאריך החיתום, תאריך התאונה, וכן סוכני ביטוח, עורכי דין, רופאים וספקי שירות כיוצא באלה, המעורבים בתביעה לתשלום פיצויים.
(ב)
מבטח יגיש למפעיל – (א) 4. חובות מבטח למסירת מידע
מידע כמפורט בתכנית הסטטיסטית ובתקנה 3; (1)
לפי דרישת הרשות המוסמכת ובמועדים שקבעה – פרטי מידע נוספים שלא נכללו בתכנית הסטטיסטית, העשויים להשפיע על עלות הסיכון הטהור או הנדרשים באופן סביר לביצוע תפקידי המפעיל, ובלבד שאינם מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות. (2)
מצא המפעיל, בבדיקות שערך, כי יש לבצע תיקונים במידע שהוגש, ימציא המבטח את המידע המתוקן בדרך שיורה המפעיל ובמועדים כאמור בתקנה 10(ב). (ב)
מבטח ידאג להתחבר, על חשבונו, למאגרי המידע, בדרך שיורה המפעיל באישור הרשות המוסמכת. (ג)
המפעיל יהיה אחראי לניהול מאגרי המידע והפקת הדוחות אשר ישמשו, בין היתר, להערכת עלות הסיכונים בענף ביטוח רכב מנועי ולטיפול בהונאות ביטוח, לרבות לעשיית כל אלה: 5. תפקידי מפעיל מאגר המידע וחובותיו
קליטה וצבירה של מידע שיתקבל מהמבטחים לפי תקנה 4, ובלבד שמידע שהתקבל לפי תקנות 3 ו-4 ייאגר כמפורט להלן: (1)
במאגר המידע הסטטיסטי יכול שייאגר מידע – (א)
שנמסר לפי תקנה 3(א), למעט מידע הכולל שם פרטי, שם משפחה, שם אב ושם סב; (1)
כמפורט בתכנית הסטטיסטית; (2)
שנמסר לפי תקנה 4(א)(2). (3)
במאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח יכול שייאגר מידע שנמסר לפי תקנות 3 ו – 4(א)(1). (ב)
ביצוע בדיקות ופעולות להבטחת איכות המידע, מהימנותו והתאמתו לתכנית הסטטיסטית; (2)
הכנה, הפקה והפצה למבטחים ולרשות המוסמכת של דוחות כפי שתורה הרשות המוסמכת ובמועדים שתורה, בהתבסס, בין היתר, על המידע שהתקבל מהמבטחים בהתאם לתכנית הסטטיסטית ובהתאם לתכנית לסיווג סיכונים שאישרה הרשות המוסמכת, לרבות דוח להערכת עלות הסיכון הטהור בענף; (3)
הפקה והמצאה לכל מבטח ולרשות המוסמכת של תיעוד כפי שתורה הרשות המוסמכת ובמועדים שתורה, ובכלל זה – הסברים מפורטים לגבי אופן הזנת נתונים וקבלת דוחות ממאגרי המידע, וכן מידע בדבר אופן ניתוח המידע הסטטיסטי שמשמש להפקת הדו”חות; (4)
החזקה על פי הסדר נאמנות שתקבע הרשות המוסמכת, בתיעוד מלא, לרבות עדכונים שוטפים, של תהליך העיבוד וההפקה של הדוחות, לרבות נוסחאות, הנחות, ועקרונות אקטואריים וסטטיסטיים, וכן עותק מהתוכנות שהותאמו לשם תפעול המאגרים, והכל ברמה שתבטיח, להנחת דעתה של הרשות המוסמכת, הבנה מלאה, יכולת בקרה וכן הפעלה יעילה של המאגרים בכל עת; עותק של התיעוד האמור, כולו או חלקו, לרבות עדכונים שוטפים, יועבר גם לרשות המוסמכת, לפי דרישתה; (5)
מסירת מידע למבטחים בנוגע לחיתום או לתביעה לתשלום פיצויים, במתכונת שיגדיר המפעיל באישור הרשות המוסמכת; (6)
קיום בקרה על השימוש במאגרי המידע לבחינת התאמתו להוראות תקנות אלה ולהוראות כל דין, וכן העברת דוחות ביקורת תקופתיים על ממצאי בקרה זו, כפי שתורה הרשות המוסמכת ובמועדים שתורה. (7)
התכנית הסטטיסטית ותכנית סיווג הסיכונים יובאו לידיעת הציבור בדרך שהורתה הרשות המוסמכת. (ב)
פרטי המידע שימסור המפעיל למבטח במטרה לזהות או לאתר הונאת ביטוח, יכללו נתונים עובדתיים בלבד ולא יכללו הערכות בדבר טיבם או אמינותם של מבוטחים או בדבר טיבם, אמינותם או רמתם המקצועית של ספקי שירותים; מסירת המידע למבטח תעשה במתכונת שיגדיר המפעיל באישור הרשות המוסמכת. (א) 6. מסירת פרטי המאגר למבטח והעברת נתונים למאגר
לענין מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח, העברת פרטי מידע לפי תקנה 4(א)(1) למפעיל ועיון בפרטי המידע המצויים באותו מאגר או הפניית שאילתה בנוגע לפרטים, ייעשו רק בידי מי שקיבל הרשאה לכך מן המבטח באישור הממונה (להלן – המורשה); הרשאות יינתנו רק למי שתפקידו מחייב זאת, ובהיקף הנדרש לשם מילוי תפקידו; הרשות המוסמכת תסדיר אמות מידה לענין מינוי מורשים ותחזיק רישום מעודכן של המורשים, לפי מידע שיועבר אליה מהמבטח; הרשאה להעברת פרטי מידע ולעיון בהם כאמור תהיה אחת או יותר מאלה: (ב)
הרשאת חיתום – בעל הרשאה כאמור יהיה מוסמך להעביר למאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח פרטי מידע שהועברו לו במסגרת חיתום והנפקת פוליסה, וכן יהיה רשאי להפנות למפעיל שאילתה כדי לאמת נתונים שנמסרו לפי התוכנית הסטטיסטית הנוגעים לחיתום בלבד לגבי הנפקת פוליסה שבטיפולו ובתנאי שמולאו כל הפרטים הנדרשים בהתאם לתוכנית הסטטיסטית;

הרשאת סילוק תביעות – בעל הרשאה כאמור יהיה מוסמך להעביר למאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח פרטי מידע שהועברו לו במסגרת טיפול בתביעה וכן יהיה רשאי לעיין בנתונים הקיימים במאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח במטרה לזהות או לאתר הונאת ביטוח; בעל הרשאה כאמור יהיה רשאי לעיין בנתונים אלה רק במסגרת טיפולו בתביעה, ולאחר שעדכן את כל הפרטים בדבר אותה תביעה בהתאם לתכנית הסטטיסטית.

מבטח, אשר מצא חוסר התאמה בין הפרטים שבמאגר המידע לאיתור הונאת ביטוח, לבין הנתונים שמסר לו המבוטח, יבדוק את אי-ההתאמה ויעדכן את פרטי מאגר המידע, במתכונת שקבע לעניין זה המפעיל באישור הרשות המוסמכת. (ג)
מבטח ימנה מבין עובדיו הבכירים ממונה על מניעת הונאות ביטוח. (א) 7. הממונה על מניעת הונאות ביטוח
הממונה והמורשים יהיו מי שלא הורשעו בעבירה אשר לדעת הרשות המוסמכת, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, הם אינם ראויים לשמש או לכהן בתפקידים האמורים; לענין זה, “הורשעו בעבירה” – לרבות הרשעה בעבירה דומה במדינה אחרת. (ב)
תפקידי הממונה יהיו: (ג)
קביעת כשירות המורשים לפי תקנות אלה ובהתאם לדרישות נוספות שתגדיר הרשות המוסמכת, והעברת רשימת המורשים של המבטח פעמיים בשנה, במועדים שתקבע הרשות המוסמכת למפעיל ולרשות המוסמכת; (1)
הדרכת המורשים ופיקוח על עמידתם בדרישות התקנות ובהוראות הרשות המוסמכת; (2)
פיקוח על מסירה למאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח של מידע הדרוש לשם איתור או זיהוי של הונאת ביטוח, ועל איכותו של המידע; (3)
כל תפקיד אחר שתטיל הרשות המוסמכת הנוגע לקשר בין המבטח לבין מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח לצורך איתור או זיהוי של הונאות ביטוח, וכל תפקיד אחר הנדרש לאיתור הונאות או זיהוי של הונאות כאמור. (4)
לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו מתוך המאגר, בתוקף תפקידו אצל המפעיל או מטעמו או מתוקף תפקידו אצל מבטח או מטעם מבטח, אלא לצורך ביצוע עבודתו בהקשר שבו הועבר לו המידע האמור, ולא יעשה בו כל שימוש אחר או שלא למטרות האמורות. (א) 8. סודיות
המפעיל או הממונה, לפי הענין, ינקטו אמצעים סבירים הדרושים כדי להבטיח שעובדים הנתונים למרותם ישמרו על סודיות המידע שהגיע אליהם מתוך המאגר בתוקף מילוי תפקידם. (ב)
מי שבידיו מידע שהגיע אליו מתוך המאגר ינקוט אמצעים סבירים למניעת גילויו. (ג)
המפעיל ימסור למדינה ולגופים ציבוריים הפועלים על פי דין מידע ממאגר המידע הנחוץ להם לשם ביצוע תפקידם ובלבד שמסירת המידע תהיה רק אם האדם אשר המידע מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה ולצורך קיום המטרות שבסעיף 11א(א) לפקודה, או לצורך המטרה של איתור מקרי הונאה או מרמה בתחום תאונות דרכים, באישור הרשות המוסמכת ובכפוף למגבלות על העברת מידע שלפי כל דין. (א) 9 סמכות למסור מידע
אין בהוראות תקנת משנה (א) כדי למנוע מרשות בטחון כהגדרתה בסעיף 19 לחוק הגנת הפרטיות לקבל מידע לפי כל דין ולשם מילוי תפקידה.
(ב)
המבטחים ישאו במלוא עלות הקמת מאגר המידע הסטטיסטי ותפעולו לפי כללים אלה: (א) 10. מימון מאגרי המידע
התשלום השנתי של מבטח למימון המאגר יהיה מורכב מסכום קבוע של 40,000 שקלים חדשים בתוספת סכום יחסי (שניהם יחד להלן – הסכום השנתי הבסיסי) שיחושב בהתאם לנוסחה הבאה: (1)

כאשר –
– תשלום בסיסי של מבטח i בשנה t (נוכחית);
– סכום עלות מימון מאגר המידע בשנה;
– מספר המבטחים בשנה הנוכחית;
– שיעור דמי הביטוח ברוטו של מבטח i בשנה הקודמת (t-1) מתוך סך כל דמי הביטוח ברוטו בענף רכב חובה שנגבו באותה שנה (t-1);
הסכום השנתי הבסיסי ישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים שווים (להלן – התשלום הבסיסי הרבעוני), לפי הנוסחה הבאה: (2)

כאשר –
Q – רבעון;
לתשלום הרבעוני הבסיסי בגין מאגר המידע הסטטיסטי יווספו או יופחתו, לפי הענין, סכומים הנובעים מאיחור או פגם באיכות הדיווח (להלן – תמריצים) בהתאם לכללים המפורטים בתקנות משנה (ב) ו- (ג) (להלן – התשלום הרבעוני הסופי), לפי הנוסחה הבאה: (3)

כאשר –
– סך כל התמריצים שצבר מבטח i שלושה רבעונים קודם;
ואולם, בכל מקרה לא יהיה התשלום הרבעוני הסופי סכום שלילי;
התשלום הרבעוני הסופי יועבר למפעיל עד היום העשירי בינואר, באפריל, ביולי ובאוקטובר של כל שנה (להלן – מועד התשלום), ובלבד שהמפעיל העביר למבטח חשבון מפורט על פי הוראות תקנה זו עד היום ה- 30 לפחות לפני כל מועד כאמור; נשלח החשבון באיחור יהיה מועד התשלום 30 ימים מקבלת החשבון בפועל; איחר המבטח בתשלום יווספו לתשלום הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד התשלום שנקבע כאמור ועד למועד התשלום בפועל. (4)
התשלום הרבעוני הראשון יתבסס על נתוני שלושת הרבעונים הראשונים של השנה הקודמת, ובמסגרת התשלום לרבעון השני בכל שנה תבוצע התאמה של התשלום הראשון על פי הנתונים המלאים של השנה הקודמת. (5)
סכומים בשל אי עמידה במועדי דיווח למאגר המידע הסטטיסטי או באיכות דיווח לנתוני פרמיות, תביעות ותביעות תלויות (להלן – סוג נתונים), יהיו כדלקמן: (ב)
איחור בדיווח – (1)
על פי התכנית הסטטיסטית (להלן – מועד הדיווח המקורי) – 2,000 שקלים חדשים לכל סוג נתונים; (א)
העולה על 30 ימים ממועד הדיווח המקורי – 3,500 שקלים חדשים נוספים לכל סוג נתונים; (ב)
העולה על 60 ימים ממועד הדיווח המקורי – 5,000 שקלים חדשים נוספים לכל סוג נתונים. (ג)
איחור בהגשת פרטי מידע נוספים לפי תקנה 4(א)(2) – 1,000 שקלים חדשים על איחור של עד 10 ימים, 1,000 שקלים חדשים נוספים על איחור של עד 10 ימים נוספים ו- 1,000 שקלים חדשים נוספים על כל יום איחור נוסף מעבר לכך. (2)
בתקנת משנה זו, “איחור בדיווח” – לרבות דיווח במועד הכולל נתונים שגויים בסטיה מכללי איכות הדיווח שנקבעו בתכנית הסטטיסטית ולמעט איחור בשל נסיבות שאינן תלויות במבטח או במי מטעמו ושלא היה יכול למונען באופן סביר.
מבלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), אם המפעיל יידרש בשל דיווח לא תקין של מבטח למאגר המידע הסטטיסטי, להפיק דוח חוזר, יישא המבטח בעלות ההפקה, אך בלא יותר מ- 10,000 שקלים חדשים לכל דיווח חוזר כאמור; תשלום כאמור יווסף לתשלום הרבעוני הקרוב בהתאם לתקנת משנה (א)(4). (ג)
עלות מימון מאגר המידע הסטטיסטי לשנה והסכום השנתי הקבוע כמשמעותו בתקנת משנה (א)(1) יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כשמדד הבסיס הוא המדד שפורסם לחודש ינואר 2000; החל מהדיווחים לגבי הרבעון הראשון בשנת 2004, גם הסכומים בשל אי עמידה במועדי דיווח או באיכות דיווח כמשמעותם בתקנת משנה (ב), יהיו צמודים למדד באופן האמור; סך כל תשלומי המבטחים לפי תקנה זו לא יעלה על עלות מימון המאגר בתוספת הצמדה לפי תקנת משנה זו. (ד)
המבטחים ישאו במלוא עלות מימון מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח; הרשות המוסמכת תקבע את עלות מימון המאגר ואת אופן חלוקת העלות; חלוקת העלות בין המבטחים, כמשמעותם בפקודה, מנהל ההסדר וקרנית, תיקבע בהתבסס על חלקו של כל מבטח בענף ביטוח רכב חובה, ובהתחשב בשימושים של גופים נוספים הכלולים בהגדרת מבטח, שאינם אחד מאלה. (ה)
סבר מבטח כי החשבון עבור מאגר מידע שהעביר לו המפעיל שגוי, יפנה למפעיל, תוך 15 ימים מקבלת החשבון בבקשה מנומקת בכתב לתיקון החשבון, והמפעיל יתן תשובתו המנומקת בכתב תוך 15 ימים נוספים; סרב המפעיל לתקן את החשבון, רשאי המבטח לפנות בערר לרשות המוסמכת בצירוף פנייתו למפעיל ותשובתו; הרשות המוסמכת תכריע במחלוקת תוך 30 ימים. (ו)
פניה כאמור בתקנת משנה (ו), לרבות בערר לרשות המוסמכת לא תפטור את המבטח מביצוע התשלום בהתאם לחשבון שהפיק המפעיל ובמועד שנקבע לכך; ואולם, אם קבעה הרשות המוסמכת לפי תקנת משנה (ו) כי המבטח לא היה מחוייב לשלם חלק מחשבון כאמור, ישיב המפעיל למבטח את הסכום העודף, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד התשלום עד מועד ההשבה בפועל. (ז)
המפעיל יעביר לרשות המוסמכת עד ה- 15 בפברואר של כל שנה, דיווח שנתי מפורט במתכונת שתורה הרשות המוסמכת, לגבי חלוקת עלות מימון מאגר מידע בין המבטחים בשנה שקדמה לה; כמו-כן יעביר המפעיל לרשות המוסמכת ולמבטחים העתק הדוחות הכספיים שלו תוך 15 ימים מיום שאושרו כדין. (ח)
על אף האמור בתקנה זו אבנר לא ישא במימון מאגרי המידע, וחלקם של מנהל ההסדר וקרנית במימון המאגר הסטטיסטי יורכב מהסכום הקבוע כמשמעותו בתקנת משנה (א)(1) והתמריצים לפי תקנות משנה (ב) ו-(ג) בלבד, ותחול על מנהל ההסדר וקרנית הסיפה של תקנת משנה (א)(3). (ט)
המפעיל יהיה כפוף לפיקוח ולהוראות הרשות המוסמכת לשם הבטחת ביצוע התקנות, מטרות הפקודה, חוק תנאי תחרות וחוק הגנת הפרטיות. (א) 11. פיקוח
המפעיל וכל דירקטור או נושא משרה בו, ימסור לרשות המוסמכת או למי שהסמיכה לכך, לפי דרישתה, כל ידיעה ומסמך הנוגעים לפעולת המפעיל ומאגרי המידע, לרבות דינים וחשבונות סטטיסטיים ואקטואריים, ויראה לרשות המוסמכת או לנציגה, לפי דרישתו,כל פנקס, חשבון, תעודה או מסמך אחר שברשותו הנוגעים למפעיל או למאגרי המידע. (ב)
בכפוף לכל דין לא יגלה אדם ידיעה או מסמך שנמסרו לו לפי תקנה זו. (ג)
תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס”א-20016 – בטלות. 12. ביטול תקנות

בנימין נתניהו

שר האוצר _____ התשס”ד (______2004) (חמ- 3-2965)

היו כבר מקרים בעבר שהולך רגל אשר נפגע בתאונת דרכים מרכב ללא ביטוח חובה – קיבל פיצויים בגין הפציעה. החוק לא תמיד מכסה את כל מהלך החים הראויי להיות. ולכן בבית משפט ישנו תהליך בו נבדק המצב לעומק לשם עשיית צדק. בכל מקרה אם נפגעתם מכלי תחבורה ללא ביטוח חובה – פנו אל עורכי דין מומחים אשר בקיאים בחוק ובאפשרותם לסייע לכם משפטית.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.